Get Adobe Flash player

แผนป้องกันและปราบปรามฯ

ประวัติความเป็นมาของตำบลนาม่อง

ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองกรองแก้วมหาชัย ประเทศลาว ต่อมาราชวงศ์คำได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์เป็น พระยาประเทศธานี จึงได้อนุญาตให้ชาวชนเผ่ากะเลิงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ทุ่งนา นาม่อง เมื่อปี พ.ศ.2484 มีท้าวเพีย ขุนคีรีราษฎร์ ขุนชนะ นายสิงห์ บุตรจารย์ คูพันธ์ นำครอบครัวมาอาศัยบ้านนาม่อง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ-เชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น ตำบลนาม่อง และเมื่อปี พ.ศ.2507 ได้มี ประกาศตั้งกิ่งอำเภอกุดบาก ดังนั้นตำบลนาม่อง จึงได้ขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอกุดบาก ซึ่งเป็นอำเภอกุดบากในปัจจุบัน

-ที่ตั้ง อบต.นาม่อง อยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศใต้ประมาณ 36 กม.มีเนื้อที่ 170 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106,250 ไร่

-ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ภูเขามีสภาพอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ สภาพอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว และมี
ฝนตกชุกในฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

-อาณาเขต อบต.นาม่อง มีเนื้อที่ติดกับตำบลและอำเภอดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโคกภู อำเภอภูพาน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก

-เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน  19 หมู่บ้าน

-ประชากร ทั้งสิ้น 11,966 แยกเป็น

-ชาย 5,930 คน

-หญิง 6,036 คน

-จำนวนครัวเรือน 3,157 ครัวเรือน

-จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,999 คน

-ความหนาแน่นเฉลี่ย 70 คน/ตารางกิโลเมตร

-รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 45,938,613.83 บาท

-รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จำนวน 16,059,361.55 บาท

-รายได้อุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 29,225,255 บาท

-รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 653,997.28 บาท

 

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลนาม่อง

ความหมาย

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่องประกอบไปด้วยวงกลมด้านนอกมีชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่องด้านบน มีชื่ออำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อยู่ด้านล่าง วงกลมด้านในประกอบด้วย รูปมือคนทั้งสองข้าง รูปต้นข้าวกับรวงข้าว และรูปแสงสว่างดวงอาทิตย์ มีความหมายดังนี้

1. รูปมือคนทั้งสองข้าง หมายถึง มือของประชาชนในท้องถิ่น และมือของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง

2.รูปต้นข้าวกับรวงข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ธัญญาหาร รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3.รูปแสงสว่างดวงอาทิตย์ หมายถึง รัฐบาลได้กระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อตัดสินใจบริหารกิจการท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้เอง

เมื่อนำภาพทั้งสามลักษณะมารวมกันแล้วจะได้ความหมายของเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นตำบลนาม่องและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาม่องได้ร่วมมือกันผนึกกำลัง ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจสังคม การศึกษาและการพัฒนาสังคมในท้องถิ่นตำบลนาม่อง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาม่อง ได้อยู่ดี กินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยอยู่ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของรัฐบาล